Drodzy Posiadacze Kart,

Chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma nowościami. Wychodzimy z naszej współpracy z kartami podarunkowymi GPS, więc będzie to oznaczać pewne zmiany. Prosimy zwrócić uwagę na poniższe informacje, które będą miały wpływ na konto osób, które takie karty posiadają.

Od 30 czerwca 2023 r. właściciel karty nie będzie mógł wydawać środków z karty GPS ani dokonywać dalszych transakcji na koncie.

Od tej daty {30/6/2023} klient może odzyskać wszelkie niewygasłe środki na koncie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem +48 224906923. Właściciel karty będzie musiał przedstawić zaktualizowany dowód tożsamości, dowód adresu i dane bankowe dla konta bankowego, na które chcesz wysłać środki, które nie wygasły.

Na koniec chcielibyśmy podziękować za wsparcie i życzyć wszystkiego najlepszego.

 

Regulamin oraz Warunki Korzystania z Portalu 

 

Regulamin Karty Podarunkowej

 

I.  Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta Podarunkowa, Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Administrator programu - Flex-e-card Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 11321821, z siedzibą przy 11 Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, England, B1 2LP. Flex-e-card Limited wydaje Karty Podarunkowe na podstawie licencji uzyskanej od MasterCard International Inc.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora programu Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Administratorowi programu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.

Akceptant – podmiot, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za Towary lub usługi.

Paragon – niefiskalny dokument będący potwierdzeniem zapłaty za zasilenie Karty Podarunkowej.

Informacja o Karcie – zaświadczenie zawierające szczegółowe informacje o Karcie Podarunkowej, tj.  okres ważności Karty, kwoty zdeponowane na Karcie oraz kod aktywacyjny w przypadku kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”.

Opóźniona Aktywacja – sposób wydawania Karty Podarunkowej, w którym Karta jest zasilona określoną kwotą, ale jest nieaktywna. Nabywca lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji Centrum Handlowego, poprzez infolinię lub online. Opcja niedostępna dla kart zakupionych przez internet dla Centrów Handlowych, które nie posiadają możliwości zakupu karty w Centrum Handlowym.

Kod Aktywacyjny – 6-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją” lub w przypadku Kart zakupionych przez internet.

Transakcja Łączona –zapłata za Towar lub usługę przy wykorzystaniu kilku form płatności.

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Centrum Handlowym.

Centrum Handlowe – centrum handlowe, którego nazwa jest umieszczona na Karcie Podarunkowej, w którym znajdują się Akceptanci.

II. Zakup Karty Podarunkowej

2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe - w zależności od Centrum Handlowego - w Centrum Handlowym lub na stronie internetowej www.flex-e-card.pl lub na stronie internetowej Centrum Handlowego (informacja o dostępnym kanale sprzedaży Kart dla danego Centrum Handlowego jest możliwa do uzyskania w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

2.2. Administrator programu zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej przez Nabywcę Karty Podarunkowej, a następnie do zapewnienia możliwości jej realizacji w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi programu środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty.

2.3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana:

a) za pomocą gotówki, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku kart nabywanych w Centrum Handlowym, z zastrzeżeniem, że w zależności od decyzji Centrum Handlowego, w którym Karta jest zasilana, opcje płatności mogą się różnić (informacja o dostępnej dla danego Centrum Handlowego metodzie płatności dostępna jest w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci), lub

b) za pomocą przelewu w przypadku zakupu online.

W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Administratora programu rachunek bankowy, a Karty Podarunkowe zostaną wydane Nabywcy w Centrum Handlowym, dla którego wydawana jest dana Karta, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Administrator programu informuje Nabywcę o możliwości odbioru Karty w sposób uzgodniony z Nabywcą. Karta może zostać również przesłana przez Administratora Programu na wskazany przez Nabywcę adres. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca.

2.4. Maksymalna wartość zasilenia kart zakupionych w Centrum Handlowym to 4000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.5. Maksymalna wartość zasilenia kart zakupionych przez internet to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.6. Karta Podarunkowa zakupiona w Centrum Handlowym zostanie aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej zakupu. W przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”, Karty są aktywowane za pomocą Kodu Aktywacyjnego przez Posiadacza w dowolnym czasie, nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu. 

2.7. Karta Podarunkowa zakupiona przez internet jest aktywowana za pomocą Kodu Aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres email podany podczas zakupu Karty. Nabywca lub Posiadacz może korzystać z Karty natychmiast od momentu jej aktywacji. Termin ważności Karty będzie wynosić 12 miesięcy od daty jej zakupu.

2.8. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma:

- Informację o Karcie.

2.9. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Kartę Podarunkową należy zniszczyć.

2.10. Przed wydaniem Karty Podarunkowej Nabywca, o ile jest osobą fizyczną, jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oraz podpisać Oświadczenie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu nabycia Karty podarunkowej. Administrator programu może zweryfikować podane dane osobowe Nabywcy z danymi znajdującymi się w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość Nabywcy.

W przypadku osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, należy wskazać dane indywidualizujące daną osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną w sposób określony właściwymi przepisami prawa.

2.11. Niewyrażenie zgody na podanie danych osobowych lub na okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość skutkuje odmówieniem wydania Karty Podarunkowej.

2.12. Nabywca, o ile jest osobą fizyczną, kupujący Kartę Podarunkową w Centrum Handlowym zobowiązany jest do:

- okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli cena Karty Podarunkowej lub kilku Kart Podarunkowych kupowanych przez Nabywcę:

- w przypadku płatności gotówką - przekracza 500 PLN

- w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem – przekracza 2000 PLN  

W przypadku, gdy cena Karty Podarunkowej lub kilku Kart Podarunkowych nabywanych przez Nabywcę przekracza 2000 PLN przy płatności gotówką oraz 4000 PLN w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem, osoby wydające Karty na zlecenia Administratora programu zapisują numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Nabywcy.

2.13. Nabycie Karty Podarunkowej przez osobę z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

2.14 W przypadku Kart Podarunkowych nabywanych przez Internet, Administrator programu ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości lub danych Nabywcy w celu przeciwdziałania oszustwom finansowym. Nabywca może zostać poinformowany o konieczności przesłania kopii dowodu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu lub dowodu osobistego. Nieprzekazanie wymaganych dokumentów może skutkować anulowaniem transakcji i zwrotem dokonanej płatności. Przesłane skany i dane osobowe będą należycie zabezpieczone i chronione i zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji tożsamości Nabywcy. Dokumenty i dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte z bazy danych po okresie niezbędnym dla celu, ze względu na który zostały pobrane.

III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

3.1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za Towary i usługi wyłącznie u Akceptantów znajdujących się w Centrum Handlowym, dla którego została wydana Karta, akceptujących płatności kartami MasterCard z zastrzeżeniem, że w sporadycznych przypadkach, w niektórych Centrach Handlowych Karta może nie być honorowana u niektórych Akceptantów  (informacja o liście najemców niehonorujących Karty jest dostępna w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

3.2. Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za Towary lub usługi świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, internetu ani innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.

3.3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

3.4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

3.5. Posiadacz może płacić za Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej do wysokości aktualnego salda dostępnych na Karcie środków.

3.6. Przy zapłacie za nabywane Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów lub usług jest niższa od aktualnej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3.7. W przypadku, gdy cena Towarów lub usług nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Posiadacz winien przy tym poinformować Akceptanta o aktualnym saldzie na Karcie. Akceptant może odmówić wykonania Transakcji Łączonej, jeżeli nie udostępnia tego sposobu płatności.  

3.8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Karty Podarunkowej.

3.9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. Wartość dokonanej transakcji zostanie przekazana Akceptantowi.

3.10. Transakcja dokonywana u Akceptanta jest autoryzowana przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.

3.11. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się poprzez podanie kodu PIN ani zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego.   

3.12 Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się w kasach samoobsługowych.

3.13. Transakcje dokonane są w złotych.

3.14. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:

a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

b) odwiedzając stronę internetową Administratora programu: www.flex-e-card.pl;

c) w Centrum Handlowym, w którym Karta została zakupiona;

d) skanując kod QR widoczny na odwrocie karty smartfonem.

3.15. Po upływie 12 miesięcy od zakupu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 5.2.

3.16. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Podarunkowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął, w punkcie informacji Centrum Handlowego lub w Biurze Parkingu Centrum Handlowego. Za połączenie środków znajdujących się na kilku Kartach zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą Opłat zamieszczoną w p. X niniejszego Regulaminu. Nie jest możliwe połączenie środków z Karty zakupionej przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym.

3.17. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, jeżeli polityka zwrotów danego Akceptanta na to pozwala. Środki wrócą na Kartę Podarunkową w ciągu 5 dni roboczych.

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty

4.1. Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Administratora programu.

4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku:

- utraty Karty;

- kradzieży Karty;

- podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty;

- zniszczenia Karty.

4.3. Zastrzeżenie Karty jest dokonywane przez Posiadacza telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

4.4. Posiadacz jest zobowiązany podać dane Karty, które widnieją na Informacji o Karcie w celu dokonania jej zastrzeżenia. Jeżeli Posiadacz nie jest w stanie podać wystarczających danych (co będzie skutkowało niemożliwością odnalezienia Karty w systemie Administratora programu), Karta nie zostanie zastrzeżona.   

4.5. Zastrzeżenie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej.

4.6. Karta zastępcza zostanie wydana w Centrum Handlowym, w którym została zakupiona Karta lub zostanie dostarczona pod wskazany adres w przypadku kart zakupionych przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym. Karta zastępcza zostanie zasilona kwotą dostępną na Karcie w chwili jej zastrzeżenia, z zastrzeżeniem, że z kwoty tej zostanie potrącona opłata w wysokości 20 zł (zgodnie z Tabelą Opłat zamieszczoną w p. X Regulaminu).

4.7. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania transakcji przy jej użyciu.

4.8. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć.

V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

5.1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu lub od dnia jej aktywacji w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”. Po tym czasie Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe – z zastrzeżeniem punktu 5.2 - 5.5 - przepadają. 

5.2. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej (tj. wygasłych środków na Karcie) w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.

5.3. Posiadacz może wnioskować o wznowienie Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami poprzez dokonanie zgłoszenia w następujący sposób:

-   wysyłając wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl

- telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

5.4. Prośby o wznowienie Karty Podarunkowej są rozpatrywane przez Administratora programu w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.

5.5. Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia. 

5.6. Opłata za wznowienie Karty wynosi 20 zł. (wg Tabeli Opłat w p. X Regulaminu). Opłata zostanie potrącona z kwoty środków na wznowionej Karcie.

VI. Wykup środków z Karty Podarunkowej

6.1. Wykup środków z Karty jest możliwy po spełnieniu poniższych warunków:

- nie upłynął okres 14 dni od daty zakupu Karty;

- Nabywca posiada Kartę Podarunkową w chwili realizacji wykupu i zwróci ją do punktu informacji Centrum Handlowego, w którym została ona zakupiona;

- saldo dostępnych środków jest równe temu, którym Karta została zasilona w dniu jej zakupu;

- Nabywca przedstawi kartę płatniczą o tym samym numerze co karta płatnicza, którą dokonano transakcji za zasilenie Karty Podarunkowej, w przypadku gdy zasilenie Karty Podarunkowej zostało dokonane kartą płatniczą.

6.2. Nabywca jest uprawniony do wykupu środków z Karty Podarunkowej w przypadku niespełnienia warunków opisanych w pkt. 6.1. po uiszczeniu opłaty 40 PLN zgodnie z Tabelą Opłat w p. X. Opłata może być potrącona od kwoty środków na Karcie.

6.3. Posiadacz nie jest uprawniony do wykupu środków z Karty Podarunkowej.

6.4. Zwrot środków zostanie zrealizowany w takiej samej formie, w jakiej zasilono Kartę Podarunkową z zastrzeżeniem, że w zależności od decyzji Centrum Handlowego, w którym Karta jest zasilana, metody zwrotów gotówki mogą się różnić (dokładna informacja dostępna jest w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

6.5. Wykup środków z Karty jest realizowany w Centrum Handlowym, w którym została zakupiona Karta lub bezpośrednio przez Administratora programu dla Kart Podarunkowych zakupionych przez Internet dla Centrum Handlowego, w którym nie istnieje możliwość zakupu Karty w Centrum.

6.6. Nabywca Karty Podarunkowej zakupionej przez internet będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie zaczął korzystać z karty. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym. W celu ułatwienia wykonania prawa do odstąpienia Flex-e-card zamieszcza formularz zwrotu, który może zostać wykorzystany przez nabywcę Karty Podarunkowej. Konsument, który odstępuje od umowy, może wykazać, że jest Nabywcą poprzez dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu paragonu lub wyciągu z banku potwierdzającego zakup Karty Podarunkowej. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Karty Podarunkowej, w zakresie której odstąpił od umowy. Należycie zabezpieczona przesyłka z Kartą Podarunkową powinna zostać odesłana w ciągu 14 dni na następujący adres:

Flex-e-card

Ul. Tuwima 8/2

42-217 Częstochowa

Koszty zwrotu Karty Podarunkowej ponosi Nabywca. Flex-e-card nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrotu płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy użyciu przelewu bankowego. 

VII. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych jest Administrator programu. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Administratora programu sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Programu, ma prawo złożenia skargi do tego organu.

7.2. O ile Administrator Programu i Nabywca lub Posiadacz nie uzgodnią inaczej Administrator Programu przetwarza tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie –  numer dokumentu tożsamości oraz adres poczty elektronicznej. Przetwarzane dane nie obejmują kategorii danych osobowych określanych jako „wrażliwe dane osobowe”. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

7.3. Administrator programu przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy Karty Podarunkowej oraz jej wykonywania, w tym przyjmowania oraz odpowiadania na zapytania dotyczące Kart Podarunkowych (np. stanu środków na Karcie Podarunkowej), jak również przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Nabywców i Posiadaczy (lub przedstawicieli Nabywców lub Posiadaczy). Administrator Programu przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu przestępstw finansowych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.

7.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora Programu w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, którym Administrator Programu powierza przetwarzanie danych osobowych, tj.:

- Global Processing Services Limited, zarejestrowaną pod numerem 131101V, z siedzibą na Wyspie Man pod adresem: II piętro, St. Mary’s Court, 20 Hill Street, Douglas, IM1 1EU, Isle of Man, przetwarzającą dane osobowe na Wyspie Man. Wyspa Man jest adresatem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony, potwierdzającą odpowiednią ochronę przetwarzania danych na jej terytorium.

- Prepaid Service S.C., z siedzibą w Częstochowie (adres: ul Tuwima 8/2, 42 – 217 Częstochowa), NIP: 5732875278.

- w przypadku sprzedaży Kart Podarunkowych przez internet – podmioty wskazane w Regulaminie korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej:

Regulamin karty podarunkowej korzystania z sprzedaży Kart przez internet.

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty będące  właścicielem lub zarządzające Centrum Handlowym, dla którego wydana jest Karta Podarunkowa.

Dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej.

7.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Karty Podarunkowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

7.6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

- prawo dostęp, tj. prawo do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,

- prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne,

- prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której dane są przetwarzane, może domagać się, aby przekazane Administratorowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Programu poprzez adres: karta@flex-e-card.pl.

7.3. Administrator programu nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

VIII. Odpowiedzialność i obowiązki

8.1. Wraz z Kartą Nabywca jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi  Informacji o Karcie.

8.2. Posiadacz jest zobowiązany do:

-   przestrzegania niniejszego Regulaminu;

- zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub przywłaszczeniem przez inne osoby;

- niezwłocznego zastrzeżenia Karty, gdy zachodzi taka konieczność (wg pkt. 4.2.);

- sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.

8.3. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za:

- autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;  

- nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Posiadacz doprowadził do nich umyślnie lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do skutku w wyniku rażącego zaniedbania przez Posiadacza obowiązków określonych w Regulaminie.

8.4. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia maksymalnie do kwoty 200 zł. Nie dotyczy to transakcji, do których Posiadacz doprowadził umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

IX. Reklamacje

9.1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty, uszkodzenia mechanicznego lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie Karty, powstałych przed jej zakupem przez Nabywcę. Reklamacji dokonuje się drogą mailową kontaktując się z  Biurem Obsługi Klienta: karta@flex-e-card.pl

9.2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.   

9.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora programu w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres e-mail) wskazany w reklamacji.

9.4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi programu reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator programu wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Administratorowi programu. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.    

X.  Tabela Opłat

Zakres opłat:

Opłata:

Opłata za wydanie Karty Podarunkowej.

BRAK

Opłata za wznowienie środków na Karcie Podarunkowej

20 zł.

Opłata za wydanie Karty Zastępczej 

20 zł.

Opłata za wykup środków Karty Podarunkowej  40 zł.
Opłata za połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych

5 zł. za połączenie środków z pierwszej Karty

1 zł. za połączenie środków z                               drugiej Karty i z każdej  kolejnej Karty

XI.  Postanowienia końcowe 

11.1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

11.2. Karta Podarunkowa jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).

11.3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

11.4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Handlowego, dla którego jest wydawana Karta Podarunkowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

11.6. Administrator programu może zastrzec Kartę w przypadku:

- naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;

- wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.

11.7. Administrator programu i Posiadacz będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza. 

 

 

Regulamin korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym

 

Kim jesteśmy?
Właścicielem i administratorem portalu jest Flex-e-card Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 11321821, z siedzibą przy 11 Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, England, B1 2LP (dalej „Flex-e-card”)

Kontakt

Kontakt z Administratorem portalu jest możliwy w następujący sposób:
Mailowo: karta@flex-e-card.pl
Telefonicznie, pod numerem: +48 22 490 69 23
Za pośrednictwem formularza na stronie www.flex-e-card.pl
Pisząc na adres korespondencyjny: Flex-e-card, 2 St James’ Gate, Newcastle upon Tyne, NE1 4BE, United Kingdom

Do czego służy portal Flex-e-card

Portal Flex-e-card umożliwia wyszukiwanie i zamawianie Kart Podarunkowych. Portal pozwala także na sprawdzanie sald i pobieranie wyciągów z Kart Podarunkowych zamówionych za pośrednictwem portalu lub zakupionych bezpośrednio w centrach handlowych, z którymi współpracujemy.

Flex-e-card nie udziela gwarancji na towary i usługi zakupione za pośrednictwem Kart Podarunkowych w sklepach sieciowych i u innych sprzedawców, ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem ani żaden inny aspekt towarów lub usług nabytych za pośrednictwem Karty Podarunkowej zamówionej poprzez portal Flex-e-card.

Zastrzeżenie

Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z portalu Flex-e-card. Wejście na portal, korzystanie z jego wyszukiwarki i innych funkcjonalności jest tożsame z przyjęciem tych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Portal Flex-e-card jest domeną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, przeznaczoną do użytku osób fizycznych i innych podmiotów. Administrator i Posiadacz Karty będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza Karty Podarunkowej. Flex-e-card nie gwarantuje przydatności i adekwatności portalu i jego treści dla Użytkowników z innych obszarów geograficznych.

Niniejszy Regulamin nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia Użytkownika. Więcej informacji na temat tych uprawnień uzyskać można w lokalnych urzędach ochrony konsumenta, departamentach inspekcji handlowej lub biurach informacji obywatelskiej.

Prawa autorskie, znaki towarowe i własność intelektualna

Użytkownicy mogą korzystać z portalu, przeszukiwać go i drukować zawarte na nim treści wyłącznie dla własnych, niekomercyjnych celów, zgodnie z przeznaczeniem portalu, określonym w niniejszym Regulaminie. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, powielania i sprzedaży treści lub innych materiałów zamieszczanych na portalu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu.

Kody oprogramowania, koncepty, wzory, marki, logotypy, grafika i cała treść tekstowa umieszczona na portalu stanowi własność Flex-e-card lub innych przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych, od których Flex-e-card uzyskał pawo zamieszczenia ich na portalu.  Ani Flex-e-card ani inni przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne reprezentowane na portalu nie udzielają osobom trzecim zgody ani licencji na wykorzystywanie lub powielanie treści portalu, w tym kodów oprogramowania, konceptów, wzorów, marek, logotypów, grafiki ani całości treści tekstowej bez uprzedniej pisemnej zgody Flex-e-card lub innych przedsiębiorców i osób reprezentowanych na portalu, posiadających tytuł własności lub prawa do korzystania z przedmiotów Własności Intelektualnej.

Regulamin Kart Podarunkowych

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także z odrębnymi Regulaminami wydawania i korzystania z określonych Kart Podarunkowych przed złożeniem zamówienia. Użytkownik powinien upewnić się przed złożeniem zamówienia i rozpoczęciem korzystania z Kart Podarunkowych zamówionych za pośrednictwem Flex-e-card, czy odpowiadają mu warunki danego Regulaminu.

Zmiany w Regulaminie

Flex-e-card może wprowadzić zmiany  w niniejszym Regulaminie. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu Flex-e-card odpowiednio zaktualizuje także treść portalu z natychmiastowym skutkiem. Wprowadzone zmiany będą mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do funkcjonalności i zamówień złożonych już po aktualizacji, tzn. nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Składanie i potwierdzanie zamówień

Składanie zamówień odbywa się poprzez wybranie odpowiednich produktów i przejście na stronę zamówienia. Nabywca podaje dane umożliwiające realizację zamówienia, a następnie dokonuje płatności. Jeśli Nabywca dysponuje kodami promocyjnymi, uprawniającymi go do rabatu na określone produkty, powinien wprowadzić te kody przed podaniem danych do płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymania należności.

Po realizacji zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem. Wiadomość przesłana do Użytkownika zawiera szczegółowe dane dotyczące zamówionych produktów, wybranej formy dostawy, dane zamawiającego oraz określenie sposobu płatności. Nabywca powinien dokładnie sprawdzić wszystkie informacje zawarte w e-mailu i poinformować nas o zauważonych błędach i nieścisłościach, a także zgłosić ewentualne pytania. W razie potrzeby w sprawach zamówienia Administrator może skontaktować się z Nabywcą mailowo lub telefonicznie.

Flex-e-card może w określonych przypadkach odmówić realizacji zamówienia. Administrator skontaktuje się wówczas z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia. Możliwa jest również sytuacja, w której zamówienie zostaje odrzucone na etapie zakupu lub płatności. Użytkownik, który złożył zamówienie, a nie otrzymał potwierdzenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem portalu.

Flex-e-card dokłada starań, aby produkty reklamowane na stronie były dostępne w sprzedaży, jednak nie gwarantuje takiej dostępności. Jeśli zamówione przez Użytkownika produkty mają być niedostępne tymczasowo lub bezterminowo, Administrator poinformuje o tym Nabywcę mailowo lub telefonicznie.

Nabywca, który życzy sobie otrzymać dokument księgowy, powinien zaznaczyć odpowiednie pole na stronie zamówienia. W takim przypadku zostanie on wysyłany mailem wraz z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku nieotrzymania zamówionego dokumentu lub pytań dotyczących dokumentu, należy skontaktować się z Administratorem portalu.

Płatności i bezpieczeństwo

Flex-e-card akceptuje wyłącznie płatność przelewem za karty zamówione poprzez portal. Bezpieczeństwo wszystkich informacji przekazywanych w ramach zamówienia zapewnia 128 bitowy certyfikat SSL, chroniący zarówno dane osobowe, jak i dane karty kredytowej. Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych przez Internet to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

1. Płatność przelewem
W przypadku płatności przelewem bankowym Użytkownik otrzymuje od nas e-mail z wstępnym potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie to zawiera dane rachunku bankowego Flex-e-card, na który należy przekazać należność. Wypełniając formularz polecenia przelewu, w polu Tytuł Przelewu należy podać numer wstępnego potwierdzenia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie płatności na właściwy rachunek bankowy Flex-e-card. Zamówienie zostanie potwierdzone po uznaniu rachunku Flex-e-card należną kwotą. Flex-e-card będzie zobowiązany świadczyć usługi na rzecz Użytkownika nie wcześniej niż po zaksięgowaniu należności na rachunku Flex-e-card. Po otrzymaniu należności Flex-e-card rozpocznie realizację zamówienia, a po ukończeniu realizacji wyśle Użytkownikowi potwierdzenie.

Odstąpienie od umowy
Nabywca Karty Podarunkowej ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży karty bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie zaczął korzystać z karty. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym. W celu ułatwienia wykonania prawa do odstąpienia Flex-e-card zamieszcza formularz zwrotu, który może zostać wykorzystany przez nabywcę karty. Konsument, który odstępuje od umowy, może wykazać, że jest nabywcą karty poprzez dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu paragonu lub wyciągu z banku potwierdzającego zakup karty.

Nabywca Karty jest zobowiązany do zwrotu karty, w zakresie której odstąpił od umowy. Należycie zabezpieczona przesyłka z kartą powinna zostać odesłana w ciągu 14 dni na następujący adres:

Flex-e-card

Ul. Tuwima 8/2

42-217 Częstochowa

Koszty zwrotu karty ponosi nabywca karty. Flex-e-card nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Zwrotu płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy użyciu przelewu bankowego. 

Dostawa
W trakcie składania zamówienia Użytkownik jest informowany o dostępnych formach dostawy i ich koszcie.

1. Dostawa pod wskazany adres

Karty Podarunkowe zakupione na portalu Flex-e-card i opłacone przelewem bankowym mogą zostać wysłane na inny adres aniżeli adres osoby kupującej.   

Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana do godziny 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane tego samego dnia co zaksięgowanie płatności. Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana po godzinie 11:00 (od poniedziałku do piątku), są wysyłane następnego dnia po dniu zaksięgowania środków. Zamówienia nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku, gdy towary zostaną zagubione w transporcie, Nabywcy przysługuje prawo do otrzymania towarów zastępczych.

Nabywca, który nie otrzyma zamówionych produktów, powinien niezwłocznie skontaktować się z Flex-e-card. Jeśli towary zostaną uznane za zagubione, Flex-e-card dostarczy Nabywcy towary zamienne i zwróci się do przewoźnika o zwrot kosztów z tego tytułu.

2. Click and Collect

Serwis Click and Collect pozwala na zakup Kart Podarunkowych drogą internetową i odbiór we wskazanym centrum handlowym.

Karta Podarunkowa może zostać odebrana w centrum handlowym od razu po otrzymaniu od Flex-e-card maila z kodami do odbioru karty. Karta może zostać odebrana maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia. Karta będzie ważna przez 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Zamówienia, które nie zostaną odebrane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich złożenia, stracą ważność i Nabywca nie będzie miał możliwości ich odbioru. Nabywca otrzyma instrukcję odbioru Karty wraz z kodem na wskazany przy zamówieniu adres email. W celu odbioru Karty Nabywca powinien zgłosić się do punktu informacji danego centrum handlowego wraz z otrzymanym kodem. Maksymalna kwota zamówienia przy wyborze opcji Click and Collect to 1000 PLN.

Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich centrów handlowych.    

Aktywacja Karty Podarunkowej
Karty Podarunkowe zamawiane za pośrednictwem Flex-e-card wymagają aktywacji po przesłaniu ich Nabywcy. Wynika to wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i pomaga zapobiegać wykorzystaniu Kart przez nieuprawnione osoby trzecie, które weszły w ich posiadanie w drodze kradzieży lub oszustwa. Przed dokonaniem zakupu Nabywca informowany jest drogą mailową o tym, że dana Karta Podarunkowa wymaga aktywacji, oraz otrzymuje instrukcje dotyczące procedury aktywacyjnej wraz z potwierdzeniem. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące aktywacji Kart Podarunkowych należy kierować do zespołu obsługi klienta.

Polityka prywatności
Informacje dotyczące polityki prywatności są dostępne pod linkiem: /informacje/polityka-prywatnosci

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.