Drodzy Posiadacze Kart,

Chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma nowościami. Wychodzimy z naszej współpracy z kartami podarunkowymi GPS, więc będzie to oznaczać pewne zmiany. Prosimy zwrócić uwagę na poniższe informacje, które będą miały wpływ na konto osób, które takie karty posiadają.

Od 30 czerwca 2023 r. właściciel karty nie będzie mógł wydawać środków z karty GPS ani dokonywać dalszych transakcji na koncie.

Od tej daty {30/6/2023} klient może odzyskać wszelkie niewygasłe środki na koncie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem +48 224906923. Właściciel karty będzie musiał przedstawić zaktualizowany dowód tożsamości, dowód adresu i dane bankowe dla konta bankowego, na które chcesz wysłać środki, które nie wygasły.

Na koniec chcielibyśmy podziękować za wsparcie i życzyć wszystkiego najlepszego.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Flex-e-card Limited (dalej „Flex-e-card”) będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 11321821, z siedzibą przy 11 Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, England, B1 2LP.

Jako administrator danych Flex-e-card jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie Programu Kart Podarunkowych. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które Flex-e-card przetwarza, o przyczynach przetwarzania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania oraz o tym, w jaki sposób może Pan/Pani wykonywać swoje prawa.

Jakie dane zbieramy?

O ile nie uzgodniono inaczej z Państwem, Flex-e-card zbiera tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres email, numer telefonu.  Przetwarzane dane nie obejmują kategorii danych osobowych określanych jako „wrażliwe dane osobowe”.

Dlaczego potrzebujemy tych danych?

Flex-e-card przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w ramach portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem,  jak również w celu zawarcia umowy o Karcie Podarunkowej oraz jej wykonywania, w tym:

  • Dostarczenie zamówionych przez portal produktów do właściwej osoby, na właściwy adres, adres mailowy lub numer telefon,
  • Obsługę klienta zgodnie z umową sprzedaży,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji nabywców i posiadaczy kart podarunkowych (lub przedstawicieli nabywców lub posiadaczy kart podarunkowych) - na przykład Pana/Pani dane będą pomagać Flex-e-card, jeśli skieruje Pan/Pani zapytanie dotyczące posiadanych kart podarunkowych,
  • Należyte administrowanie dostępem do systemów, produktów i usług Flex-e-card

Flex-e-card przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu przestępstw finansowych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Co robimy z tymi danymi?

Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Flex-e-card  w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, z którym Flex-e-card powierza przetwarzanie danych osobowych, tj.:

- Global Processing Services Limited, zarejestrowaną pod numerem 131101V, z siedzibą  na Wyspie Man pod adresem: II piętro, St. Mary’s Court, 20 Hill Street, Douglas, IM1 1EU, Isle of Man, przetwarzającą dane osobowe na Wyspie Man. Wyspa Man jest adresatem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony, potwierdzającą odpowiednią ochronę przetwarzania danych na jej terytorium.

- Prepaid Service S.C., z siedzibą w Częstochowie (adres: ul Tuwima 8/2, 42 – 217 Częstochowa), NIP: 5732875278.

- Thought Consultancy Limited - podmiot świadczący dla Flex-e-card usługi informatyczne, zarejestrowany w Wielkiej Brytanii pod numerem 4313082,

- Capita Secure Information Solutions Limited - podmiot zarejestrowany w Wielkiej Brytanii pod numerem 1593831, świadczący na rzecz Flex-e-card usługi w zakresie polityki e-KYC (know your customers związanej z zapobieganiem praniu pieniędzy i zwalczaniem oszustw finansowych),

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty zarządzające lub reprezentujące centra handlowe, z którymi współpracuje Flex-e-card (dalej „zarządzający centrami handlowymi) wskazane na stronie internetowej www.flex-e-card.pl oraz podmioty, którym zarządzający centrami handlowymi powierzyli dane do dalszego przetwarzania na podstawie pisemnej umowy.

Żadne inne osoby trzecie nie będą miały dostępu do Pana/Pani danych, chyba że wyrazi Pan/Pani na to zgodę lub zaistnieje prawny obowiązek udostępnienia danych.

Pana/Pani dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można znaleźć na stronie: www.flex-e-card.pl

Jak długo przechowujemy te dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji karty podarunkowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Z reguły Flex-e-card przechowuje dane osobowe przez okres co najmniej 10 lat od daty zakończenia współpracy z Państwem, tj. z reguły od daty, w której Pana/Pani karta podarunkowa zostanie w pełni wykorzystana lub wygaśnie.

Państwa prawa

Mają Państwo szeroki zakres praw związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem Państwa danych. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o kontakt z nami poprzez adres: karta@flex-e-card.pl. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organów nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (Information Commissioner w Wielkiej Brytanii lub do polskiego organu ochrony danych osobowych).

Więcej informacji na temat składania skarg można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • Prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
  • Prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.